ŻYWIEC CUP 2019

DOROCZNY TURNIEJ PAGA

ŻYWIEC CUP 2019 – 12-14 Lipca, 2019 – Hanah Golf Resort & CC, Margaretville, NY
Ten wieloletni juz turniej jest organizowany we współpracy PAGA z naszym długoletnim sponsorem firma AMTEC International – dystrybutorem piwa Żywiec na Północną Amerykę. Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.zywiecusa.com
Witamy Serdecznie członków klubu MEDICUS którzy ponownie zaszczycą nas w tym roku swoim uczestnictwem (mamy nadzieję, że nie tylko na sobotniej kolacji). Informacje na temat Ośrodka oraz pola golfowego Hanah G &CC znajdują się na stronie internetowej: www.hanahcountryresort.com

 

Koszt uczestnictwa w tym turnieju wynosi:
– zawodnik grający – $ 425 (w pokoju 2 osobowym) (gratuity nie wliczone)
– junior grający – $ 325
– osoba towarzyszącą golfiście – niegrająca – $ 265
W wyżej wymienioną opłatę wliczone są:
– 2 noclegi w hotelu na terenie klubu Hanah (z możliwością korzystania z basenu, jacuzzi, sauny itp.)
– 2 śniadania (sobota i niedziela)
– 3 dni zmagań golfowych (18 dołków dziennie)
W W/W CENACH NIE WLICZONE SA NAPIWKI DLA KELNERÓW I OBSŁUGI POKOI
Oplata startowa PAGA do turnieju wynosi :
– członkowie PAGA – $50
– zawodnik niezrzeszony – $75
– junior grający w turnieju (limit wieku 18 lat, członek PAGA) nie wnosi opłaty startowej) – kolacja dla wszystkich nie mieszkających w hotelu Hanah w sobotę wieczór $50 (tax & gratuity included)
Dodatkową atrakcją turnieju będzie klinika golfowa prowadzona przez znanego Golf Pro Hermana Kaisera Jr. dla wszystkich grup zaawansowania (Sobota, Niedziela). Opłata za klinikę w wysokości $150 od osoby (zawiera lunch i napój golfowy Żywiec (oczywiście po zajęciach 🙂 ) będzie możliwa ze względu na zaangażowanie finansowe w klinikę PAGA. Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia do organizatorów. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji i zaczęcia tej wspanialej przygody z golfem lub poprawienia swoich umiejetności. Hole in One – czeka na Was !!!!!
Zapisy do turnieju przyjmowane będą tylko do dnia 1 Lipca 2019.
Wymagana jest 100% deklaracja uczestnictwa w zawodach z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym terminie nie gwarantujemy miejsca w hotelu klubowym. Prosimy o zabezpieczenie rezerwacji hotelowych karta kredytowa. Turniej rozgrywany będzie wg. aktualnych wskaźników rankingowych poszczególnych zawodników.
Program turnieju :
1. Piątek (07/12/2019)
– próbne rundy golfowe
– obiad w restauracji klubowej (od godz.7 PM)
– ogłoszenie tee time na dzień turniejowy
2. Sobota (07/13/2019)
– śniadanie od godz. 6:30 AM
– start I rundy turniejowej ok.godz.8 AM – 18 holes
– lunch po 9 holes
– obiad w restauracji klubowej (od godz.7 PM), spotkania towarzyskie, rozgrywki tenisa stołowego, billarda, turniej Texas Holdem Poker itp.
– ogłoszenie wyników po 1-szej rundzie turniejowej i tee time na dzień następny
3. Niedziela (07/14/2019)
– śniadanie od godz.6:30 AM
– chiping & putting contest (przed II runda turniejowa na terenie klubowego putting green)
– start II rundy turniejowej ok. godz.8:00 AM – 18 holes
– zakończenie zawodów, lunch i rozdanie nagród dla zwycięzców w club house
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą poprzez klubowy adres internetowy PAGA :
eagle@paga2000.com Subject: „Zywiec Cup” lub TXT to 718-389-1010 ew. w specjalnych wypadkach telefonicznie:
John Serowik – tel: 646 372-9852
Pawel Gasior – tel: 917 687-6015
2022-01-27T12:59:00+01:0023 sierpnia, 2019|

Share This Story, Choose Your Platform!

ŻYWIEC CUP 2019

ANNUAL PAG TOURNAMENT

ŻYWIEC CUP 2019 – 12th-14th July, 2019 – Hanah Golf Resort & CC, Margaretville, NY
This long-standing tournament is organized in cooperation with PAGA and our long-standing sponsor, the company AMTEC International – the distributor of Żywiec beer for North America. Please visit the website: www.zywiecusa.com
We cordially welcome the members of the MEDICUS club who will honor us again this year with their participation (we hope that not only at the Saturday dinner). Information on the Hanah G & amp; CC Resort and golf course can be found on the website: www.hanahcountryresort.com

 

The cost of participation in this tournament is:
– player playing – $ 425 (in a double room) (gratuity not included)
– junior playing – $ 325
– person accompanying the golfer – non-gamer – $ 265
They are included in the above-mentioned fee:
– 2 nights at the hotel in the Hannah club area (with the possibility of using the swimming pool, jacuzzi, sauna, etc.)
– 2 breakfasts (Saturday and Sunday)
– 3 days of golf struggle (18 holes a day)
THE PRICES ARE NOT INCLUDED IN THE PRICES FOR WAITERS AND ROOM SERVICE
The PAGA entry fee for the tournament is:
– members of PAGA – $50
– non-associated player – $75
-Junior playing in the tournament (age limit 18, PAGA member) does not pay the entry fee) – dinner for all not staying at Hanah Hotel on Saturday evening $50 (tax & gratuity included)
An additional attraction of the tournament will be a golf clinic run by the famous Golf Pro Herman Kaiser Jr. for all advancement groups (Saturday, Sunday). The clinic fee of $ 150 per person (includes lunch and Żywiec golf drink (of course after class :)) will be possible due to the financial commitment to the PAGA clinic. Please report to the organizers as soon as possible. We cordially invite you to take this opportunity and start this great adventure with golf or improve your skills. Hole in One – waiting for you !!!!!
Registration for the tournament will be accepted only until July 1, 2019.
A 100% declaration of participation in the competition is required due to the limited number of beds. The order of applications decides. After this date, we do not guarantee a place in the club hotel. Please secure hotel reservations with a credit card. The tournament will be played according to current ranking indicators of individual players.
Tournament program:
1. Friday(07/12/2019)
– practice golf rounds
– lunch at the club restaurant (from 7 PM)
– announcement of tee time for the tournament day
2. Saturday (07/13/2019)
– breakfast from 6:30 AM
– start of the 1st tournament round around 8 AM – 18 holes
– lunch after 9 holes
– lunch at the club restaurant (from 7 PM), social meetings, table tennis games, billiards, Texas Holdem Poker tournament, etc.
– announcement of the results after the 1st tournament round and tee time for the next day
3. Sunday (07/14/2019)
– breakfast from 6:30 AM
– chiping & putting contest (before the 2nd tournament round on the putting green)
– start of the 2nd tournament round around 8:00 AM – 18 holes
– end of the competition, lunch and award ceremony at the club house
Applications for the tournament will be accepted via the PAGA club website:
eagle@paga2000.com Subject: „Zywiec Cup” or TXT to 718-389-1010 possibly in special cases by phone:
John Serowik – tel: 646 372-9852
Pawel Gasior – tel: 917 687-6015
2020-12-21T17:32:42+01:0023 sierpnia, 2019|

Share This Story, Choose Your Platform!

Przejdź do góry