ŻYWIEC CUP 2020 by PAGA

THE ANNUAL TOURNAMENT THIS YEAR HAD BEEN DAYS:
17th-19th July, 2019 – Hanah Golf Resort & CC, Margaretville, NY

This long-standing tournament is organized in cooperation with our long-standing sponsor, AMTEC International – the distributor of Żywiec beer for North America. Please visit the website: http://www.zywiecusa.com. Information on the Hanah G & amp; CC Resort and golf course can be found on the website: http://www.hanahcountryresort.com

The cost of participating in this tournament was:
– player playing – $ 380 (in a double room, surcharge for a single room $100) (gratuity not included)
– junior playing – $ 280
– a person accompanying the golfer – not playing – $ 250

The above-mentioned fee is included:
– 2 nights at the hotel in the Hannah club area
– 2 breakfasts (Saturday and Sunday)
– 3 days of golf competition (8 holes a day)
THE PRICES ARE NOT INCLUDED IN THE PRICES FOR WAITERS AND ROOM SERVICE


The PAGA entry fee for the tournament was:
– members of PAGA – $ 50
– non-associated player – $ 75
– junior playing in the tournament (age limit 18, PAGA member) does not pay the entry fee)
For participants who do not live in the Hotel, the cost of dinner on Saturday evening is $ 50 (tax & amp; gratuity included).

Registration for the tournament was accepted only until July 3, 2020.
A 100% declaration of participation in the competition was required due to the limited number of beds. The order of applications decides. After this date, we do not guarantee a place in the club hotel. Please secure hotel reservations with a credit card. The tournament will be played according to current ranking indicators of individual players.
Tournament program:
1. Friday (07/17/2020)
– practice golf rounds
– lunch / dinner in the open air from 7:00 a.m. to 9:00 p.m. (possibly in a club restaurant, observing the requirements related to COVID-19)
– announcement of tee time for the first day of the tournament
2. Saturday (07/18/2020)
– breakfast from 6:30 AM
– start of the 1st tournament round around 8 AM – 18 holes
– lunch after 9 holes
– lunch at the club restaurant (from 7 PM), social meetings, tennis games
table, billard, Texas Holdem Poker tournament etc
– announcement of the results after the 1st tournament round and tee time for the next day
3. Sunday (07/19/2020)
– breakfast from 6:30 AM
– chiping & putting contest (before the 2nd tournament round on the putting green)
– start of the 2nd tournament round around 8:00 AM – 18 holes
– end of the competition, lunch and award ceremony for the winners in the club house.
Entries for the tournament were accepted via the club’s PAGA website:
eagle@paga2000.com with subject: “Zywiec Cup” or TXT possibly in special cases by phone:
John Serowik – tel: 646 372-9852
Pawel Gasior – tel: 917 687-6015

Check in time: 3:00 pm
Check out Time: 11:00 am

(Includes Tax & Occupancy Surcharge)

TBA

Please note that replays are subject to availability.

$15.00 18 repetition of a hole with a cart

$10.00 9 repetition of a hole with a cart

For the safety of all staff and guests, we follow all NYS COVID-19 recommendations. We also require face covering to be sure that social distance does not need to be maintained. Please don’t hesitate to contact us with any questions. We are happy to dispel your doubts. Together we will get through this difficult time.

PAYMENT

The total package price includes 8% NY tax, 2% bed tax, and a $ 5.00 occupancy fee. The 18% gratuity is not included in the restaurant package for breakfast and dinner. An 18% tip will be automatically charged in the dining room for 6 or more people. The remaining tips are not included in the package price.

Group cancellations must be notified at least 4 weeks in advance by e-mail by the group leader.

The resignation must be notified at least 2 weeks in advance by e-mail.

Oral resignation will not be taken into account.

A non-refundable processing fee of USD 50.00 will be charged to your credit card upon booking.

2020-12-21T17:33:52+01:00July 27th, 2020|

Share This Story, Choose Your Platform!

ŻYWIEC CUP 2020 by PAGA

DOROCZNY TURNIEJ W TYM ROKU ODBYŁ SIĘ W DNIACH:
17-19 Lipca, 2019 – Hanah Golf Resort & CC, Margaretville, NY

Ten wieloletni już turniej, jest organizowany we współpracy z naszym długoletnim sponsorem firma AMTEC International – dystrybutorem piwa Żywiec na Północną Amerykę. Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.zywiecusa.com. Informacje na temat Ośrodka oraz pola golfowego Hanah G &CC znajdują się na stronie internetowej: http://www.hanahcountryresort.com

Koszt uczestnictwa w tym turnieju wynosił:
– zawodnik grający – $ 380 (w pokoju 2-osobowym, dopłata do pokoju 1-osobowego $100) (gratuity nie wliczone)
– junior grający – $ 280
– osoba towarzysząca golfiście – nie grająca – $ 250

W wyżej wymieniona opłatę wliczone są:
– 2 noclegi w hotelu na terenie klubu Hanah
– 2 śniadania (sobota i niedziela)
– 3 dni zmagań golfowych ( 8 dołków dziennie )
W W/W CENACH NIE WLICZONE SA NAPIWKI DLA KELNEROW I OBSLUGI POKOJI


Oplata startowa PAGA do turnieju wynosiła:
– członkowie PAGA – $ 50
– zawodnik niezrzeszony – $ 75
– junior grający w turnieju (limit wieku 18 lat, członek PAGA) nie wnosi opłaty startowej)
Dla uczestników nie mieszkających w Hotelu, koszt obiado-kolacji w sobotni wieczór wynosi $50 (tax & gratuity included).

Zapisy do turnieju przyjmowane były tylko do dnia 3 Lipca 2020.
Wymagana była 100% deklaracja uczestnictwa w zawodach z uwagi na ograniczona ilość miejsc noclegowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po tym terminie nie gwarantujemy miejsca w hotelu klubowym. Prosimy o zabezpieczenie rezerwacji hotelowych karta kredytowa. Turniej rozgrywany będzie wg. aktualnych wskaźników rankingowych poszczególnych zawodników.

Program turnieju:

1. Piątek (07/17/2020)
– próbne rundy golfowe
– obiad/kolacja na świeżym powietrzu od godz.7:00 – 9:00 PM (ewentualnie w restauracji klubowej z zachowaniem wymagań związanych z COVID-19)
– ogłoszenie tee time na I dzień turnieju

2. Sobota (07/18/2020)
– śniadanie od godz. 6:30 AM
– start I rundy turniejowej ok.godz.8 AM – 18 holes
– lunch po 9 holes
– obiad w restauracji klubowej (od godz.7 PM), spotkania towarzyskie, rozgrywki tenisa
stołowego, billarda, turniej Texas Holdem Poker itp,
– ogłoszenie wyników po 1-szej rundzie turniejowej i tee time na dzień następny

3. Niedziela (07/19/2020)
– śniadanie od godz.6:30 AM
– chiping & putting contest (przed II runda turniejowa na terenie klubowego putting green)
– start II rundy turniejowej ok.godz.8:00 AM – 18 holes
– zakończenie zawodów, lunch i rozdanie nagród dla zwycięzców w club house.
Zgłoszenia do turnieju były przyjmowane poprzez klubowy adres internetowy PAGA:
eagle@paga2000.com z tematem: “Zywiec Cup” lub TXT ewentualnie w specjalnych wypadkach telefonicznie:
John Serowik – tel: 646 372-9852
Pawel Gasior – tel: 917 687-6015

Check in time: 3:00 pm
Check out Time: 11:00 am

(Includes Tax & Occupancy Surcharge)

TBA

Należy pamiętać, że powtórki są zależne od dostępności.

$15.00 18 powtórka dołka z wózkiem

$10.00 9 powtórka dołka z wózkiem

Dla bezpieczeństwa całego personelu oraz gości przestrzegamy wszystkich zaleceń NYS COVID-19. Wymagamy również zasłaniania twarzy żeby być pewnymi, że dystans społeczny nie musi być zachowany. Prosimy nie wahajcie się kontaktować z nami w caelu zadawania pytań. Chętnie rozwiejemy wasze wątpliwości. Razem przebrniemy przez ten trudny czas.

PŁATNOŚCI

Całkowita cena pakietu zawiera 8% podatku NY, 2 % podatku od łóżka, i $5.00 opłaty za obłożenie. 18% napiwek nie jest wliczony w cenę pakietu w restauracji na śniadanie i kolację. 18% napiwek będzie automatycznie naliczany w jadalni dla 6 lub więcej osób. Pozostałe napiwki nie są wliczone w cenę pakietu.

Rezygnacja grupowa musi być zgłoszona z minimum 4-tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową przez opiekuna grupy.

Rezygnacja musi być zgłoszona z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową.

Ustna rezygnacja nie będzie brana pod uwagę.

W momencie rezerwacji z Twojej karty kredytowej zostanie pobrana bezzwrotna opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 USD.

2022-01-27T12:58:59+01:00July 22nd, 2020|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top